آریا صعود تابان

آریا صعود تابان

شرکت آسانسور ” آریا صعود تابان”  با بهره گیري از تجربیات فراوان در زمینه طراحی و انتخاب، نصـــــــــــب و راه اندازي، سرویس و نگهداري، اجراي تســــت هاي نهایی و بازرسی از قطعات و تجهیزات نام برده شده چه در حوزه محصولات داخلی و چه در خصوص محصولات تولید کنندگان معتبر جهانی به ارائه تحلیل هاي دقیق، منطقی و به صـرفه در کنار رعایت کدها و اســــتانداردهاي داخلی و بین المللی پرداخته و همچنین با نظارت مســتمر بر اجراي عملیات و ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشـــاوره اي، سرمایه گذاران، مالکین و مهندسـین طراح را در رسـیدن به اهداف پروژه و ایجاد بستري مناسب جهت پیشرفت هرچه بهتر آن یاري می رسانند.

تست