آریا صعود تابان

استخدام تکنسین فنی

استخدام تکنسین فنی جهت:

  • نصب
  • راه اندازی
  • سرویس و نگهداری
  • کنترل پروژه

در شرکت آسانسور آریا صعود تابان

افراد واجد شرایط جهت درخواست همکاری با شماره 09114299444 تماس بگیرند و یا به نشانی دفتر شرکت مراجعه نمایند.

تست