آریا صعود تابان

موتور و گیربکس الکو

موتور آسانسور الکو ایران یکی از موتور های گیربکس ساخته شده در کشور است که در حال حاضر ،بسیاری از نصابان در پروژه های خود از آن استفاده می کنند.این موتور گیربکس در بسیاری از پروژه های انبوه سازی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی مطلوب و قیمت مناسب از ویژگی های بارز این موتور گیربکس آسانسور محسوب می گردد.پـ

تست